Прекари - Надимаци

Тетово е најбогат град во Македонија со прекари (или како што уште Тетовчани ги нарекуваат: Надимаци) дадени на своите жители. Некои од нив се лични, некои од нив се прекар на цело едно семејство и преоѓа во наследство. Подолу е листата на стари надимаци (на Тетовчани до 1970-тите), чија комплетна листа ќе биде вклучена во мојата следна книга.

Ова екслузивно истражување е прв ваков обид, за систематизација на градските прекари, во историјата на Тетово !

Овде не навлегувам во опис и потекло на истите туку е список кој зборува за инвентивноста и ‘шеретлукот’ на нашите стари. Жените најчесто ги викале по прекарот на својот маж (пр: Черенко, женаму је Черенкојца). Дадени се и некои примери со зачувани имиња на тие кои го носеле надимакот или каде живееле. Овде се само дел, а целосната листа ќе биде објавена во мојата следна книга. Подредени се по абучен ред:

А

   
 • Абас

 • Абаџија - Поток

 • Авукат - Пецо Авукат

 • Адембуљка - Слоботка Адембуљка (мужена за томо Дрецо)

 • Ајко - Поток

 • Аликас - Поток

 • Алимбег – Трпе Алимбег

 • Алтанче

 • Алтипармак

 • Аљко - Поток

 • Американлија

 • Анасонка

 • Антена - Поток

 • Апе - Поток

 • Апче - Спиро Апче

 • Арап - Поток

 • Aрнаутче - Тоде Арнаутче

 • Африка - Мето                            Африка

 • Афус – Поток

 • Аџија - Милош Аџија

 

 

Б

   
 • Б‘цкало - Ѕвонко Б’цкало

 • Баба

 • Багатовци

 • Бакар

 • Бала Бала

 • Бамбала

 • Баста - Ацо и Тоде Баста

 • Бастер - Мире Бастер

 • Батлаковци – Батлак, Батлакојца

 • Бачоски – Бачо

 • Баџа - Звонко Баџа

 • Беледија - Ано Беледија

 • Белиќ  - (од Поток)

 • Белојагне - Коце Белојагне

 • Белог‘зе - Трпе Белог’зе

 • Беломаче - Ненад Стојановски (покоен тетовски глумец)

 • Бељо  - (од Поток)

 • Биба

 • Бигур

 • Бизмарковци - Бизмарк

 • Биљбиљ

 • Битанковци

 • Боздоган - Димче Боздоган

 • Бомбај – Томе Бомбај

 • Борово – Бошко Борово (од Поток)

 • Бошњаковци - Бошњак, Круме Бошњак, Диме Бошњак (сопругот на Благуња Пожаранче)

 • Бошковци

 • Брашнаровци

 • Брборко

 • Брдаровци -  Брдар,  Димче Брдар

 • Брико

 • Брич - Јорде Брич

 • Буза – Мирче Буза

 • Бузина

 • Буљка

 • Бунда - (од Поток)

 • Буре - Љупчо Буре

 • Бурнас

 • Бутиковци - Бутика

 • Буце - (од Поток)

 • Буцика - Томе Бузина (од Поток)

 • Буцко - (од Поток)

 • Бучка - (од Поток)

 • Бучковци – Бучко

 • Бушевци - Буше

  

В

   
 • Ветеровци – Ветер, Наце Ветер

 • Вештер

 • Вила - Панче Вила

 • Вицо  - (од Поток)

 • Водењчар - (од Поток)

 • Воуче


  

Г

   
 • Г‘зе - Ацо Г‘зе

 • Г‘зошиица

 • Газдичевци – Газдиче

 • Галиќ – Живко Попоски

 • Ганга

 • Ганстер - Ацо Ганстер

 • Гапо

 • Гарсо

 • Гаџо

 • Гинда

 • Гишиче

 • Глобус  - Јованче Глобус

 • Голубар – Томе Голубар

 • Гомњар - Санко Гомњар

 • Гонџа

 • Гонџевци – Гонџе, Јела Гонџејца

 • Горанчани

 • Гоуман - Свето Гоуман

 • Гргале

 • Грепчевци  - Грепче

 • Грк - Мичо Грк

 • Грнчаровци – Грнчароски

 • Гробар - Гоце Гробар

 • Гроф - Андро Гроф

 • Гузина

 • Гулевци - Санко Гуле и Санка Гулејца, Томе Гуле,

 • Гунга - Томе Гумнга (Поток)

 • Гурман

 • Гуша

 

Д

   
 • Данчевци

 • Даса - Бранко Даса

 • Дафитофци - Дафит

 • Дачка

 • Дебелиот

 • Дембовци  - Демба

 • Дете - Мики Дете

 • Дива Дејка -  Томе Дива-дејка – од Певчина

 • Дојчин

 • Драганојца - Снежа Драганојца

 • Драгулинка - Душко Драгулинка

 • Дрдале

 • Дрекојца - Сава Дрекојца

 • Дрецо -  Томо Дрецо – женет за Слоботка Адмебуљка

 • Дуало - Димко Дуало (од Поток)

 • Дуда

 • Дулица

 • Думба

 • Думпа - Пано, Томо и Јосиф Думпа

 • Дунав

 • Дутка

 

Ѓ

   
 • Ѓаол - Злате Ѓаол

 • Ѓеко - Ѓеко Глумецот

 • Ѓиго

 • Ѓилан

 • Ѓица

 • Ѓуле - Михајло Ѓуле

 • Ѓупевци - Ѓупе

 • Ѓурчин

 

Е

   
 • Ефчески - сем. Евчевски

   

 

Ж

   
 • Ж’брд‘к - Жабардак

 • Жаба - Владо Жаба

 • Жељка - Миле Жељка

 • Жетовци

 • Жижевци

 • Жица

 • Жопка

 • Жуне

 • Жути

 

З

   
 • Заревци – Заре (фамилија Закоски)

 • Зејтиновци

 • Зец - Свето Зец

 • Змај - Санко Змај

 • Зупче

 

Ѕ

   
 •  Ѕиља - Санко Ѕиља (по него има Ѕиљоо сокаче на Два Бреста)

   

 

И

   
 •  Ибиш -

 •  Иљко -

 

 

Ј

   
 • Јајчаровци - По нив има Јајчароо Маало;

 • Јаклеи – Јакле, Љуба Јаклејца

 • Јарка - Ѓоце Јарка (од Поток)

 • Јармовци - Јарма

 • Јаук - Славко Јаук

 • Јепир – Крсте Јепир

 • Јогун – Миле Јогун, Мери Јогунка, Вера Јогунка (ден. семејно презиме Аврамовски)

 • Јокар

 • Јоргушевци

 • Јофка

 • Јофка - Душан Јофка

 • Јуа

 • Јуда

 • Јуда

 • Јуфка

 

К

   
 • Казаковци - Kaзак

 • Казанџија

 • Калајџија - Санко Калајџијата

 • Календаровци – Календар. Фамилија со Презиме Календароски (по далечно потекло од Једоарце)

 • Кало

 • Камберовци - Трпе Камбер

 • Каме

 • Камџик - Панче Камџик

 • Kaндиловци - Кандило – Петре Кандило

 • Караѓуле

 • Карасаит

 • Караула

 • Каре

 • Каро

 • Каубој

 • Качар

 • Кашица

 • Кељо

 • Клешта

 • Кобиучевци – Панче Кобиуче (Кобилче)

 • Коза - Јелица Коза (Поток)

 • Колчар

 • Конка

 • Копиљ - Миле Копиљ

 • Коре

 • Коска

 • Кочовци

 • Крбла

 • Кромпир - (од Поток)

 • Кртаковци -  Кртак, Васо Кртак

 • Кубур - Ќирко Кубур

 • Кузе

 • Кука - Мире Кука

 • Кула - Коце Кула

 • Купус

 • Куре - Ќирко Куре

 • Кучкар – Крсте Кучкар

 

Л

   
 • Л‘жго

 • Ласица

 • Ласмановци – Ласман, Ласманка, Симо Ласман

 • Лево

 • Лепур

 • Лефтер

 • Лешковци - Мица Лешкојца

 • Лешник - Ане Лешник

 • Лешнички -

 • Лигајца – Стеве Лигајца

 • Лиговци – Лига,

 • Лимун

 • Лисица

 • Листон

 • Личко - Стојан Личко (право име: Стојан Наумоски)

 • Лолојца - Лујза Лолојца

 • Лопар

 • Лукојчани

 • Лукса

 • Лустерка – Летка Лустерка

 • Лутрија

 • Луцифер - Ацо Луцифер

  

Љ

   
 • Љагуш - Спиро Љагуш

 • Љаље - Диме Љаље

 • Љаме

 • Љампе

 • Љанго

 • Љапка - Душко Љапка (Поток)

 • Љарка

 • Љепур – Бранко, Младен, Љупче Љепур

 • Љокевци - Љоке

 • Љунга - Пецо Љунга

 • Љупур

 

М

   
 • Мабусевци - Мабус

 • Мазлам

 • Мајор - Блаже Мајор, Мица Мајорка

 • Макара

 • Маламала - Томе Маламала

 • Мали

 • Мандала - Томо Мандала, Тода Мандаука

 • Манда

 • Мандарин - Ванчо Мандарин

 • Мановци

 • Марта

 • Марчевци

 • Матка

 • Мафија - Панче Мафија – од Поток

 • Мацола

 • Мачур - Душко Мачур

 • Мацура - Јовица Мацура

 • Мачкарка - Славка Мачкарка

 • Мачковци - Мачка

 • Мендо - Никола Мендо

 • Мендуш - Санко Мендуш

 • Мента

 • Мерџан

 • Мефлук  - Љубе Мефлук

 • Мечка

 • Мешљаковци

 • Мио - Поток

 • Митруш

 • Мичк

 • Млазни - Душан Млазни

 • Мојсиќевци - Мојсиќ (од Саат Маало)

 • Момо – Светозар Марковиќ – Момо

 • Моше

 • Мошо

 • Мрза

 • Мркало - Тошо Мркало

 • Мрморко

 • Мрсуљ

 • Мрцковци

 • Мустак

 • Мутикаша - Стојан Мутикаша

 • Муќок - Томо Муќок

 

Н

   
 •  Наланџија - Санко Наланџијата (мојот дедо Александар Гавровски, кој го работеше стариот занает Наланџија)

 •  Најдовци

 

 

О

   
 • Овца

 • Oкле - Иљо Окле

 • Окољан – Нада Окољанка

 • Опан - Пано Опан

 • Опанчар

 • Опаш

 • Ориз

 

П

   
 • Пајак - Бране Пајак

 • Пајо

 • Паљо

 • Панаѓија

 • Панта - Миодраг Панта

 • Панцале - Јовица Панцале

 • Папец

 • Парлиќевци - Парлиќ

 • Патла - Љубиша Патла

 • Патревци

 • Пацалија - Пацалиица - Љуба Пацалиица

 • Пејо

 • Перац

 • Пердуи

 • Петеловци – Петле, Дуле Петле

 • Пијаковци

 • Пике - Игор Пике

 • Пиле - Драган Пиле

 • Пиперка - Димче Пиперка

 • Пирајка - Перо Пирајка

 • Пискајца

 • Пише - Живе Пише

 • Пишмановци – Пишман, Пишманка

 • Плави - Андро Плави

 • Пласќија – Зоран Пласќија

 • Пљамба - Пљамбојца

 • Поплиго

 • Пореч - Трајче Пореч (дедо на Бране Лав)

 • Потера - Томо Потера (Горно Маало)

 • Поштар - Љубе Поштарот – Стојчески

 • Правда

 • Прдешко- Поток

 • Премче - Драго Премче

 • Прендо

 • Принц

 • Пуљовци

 • Пуљпуљовци - Пуљпуљ (на Поток)

 • Пупунец

 • Пупунца

 • Пуре

 • Путник

 

 

 

 

Р

   
 • Ракиџија

 • Рачо

 • Резе – од фамилија Мисоски

 • Ренто - Столе Ренто (Стојадин Димитријевиќ - пратеник од Тетово за краљевина)

 • Рибар

 • Рикалоој - Поток

 • Ринго – Поток

 • Рипчевци - Рипче

 • Рогопеч - Ецо Рогопеч

 • Роза - Санко Роза (дедо на Марија Филиповиќ)

 • Рокчевци - Рокче

 • Рудичевци – Душко Рудиче

 • Румба - Стево Румба

 • Румунлија - Пано Румунлија


 

 

С

   
 • Самарџија

 • Сампиљ - Спиро Сампиљ

 • Сандалииче - Тоде Сандалииче

 • Сарма

 • Сарош - Борче Сарош

 • Сателит - Моме Сателит

 • Сељак

 • Сеќирпичка - Јоанче Сеќирпичка

 • Симит - Лазо Симит

 • Сиренце

 • Сисаљка - Мане Сисаљка

 • Ситник - Кузе Ситник

 • Скаут - Симо Скаут, Скаутка

 • Сламка - Нешко Сламка

 • Смок

 • Смокче

 • Смрт - Перо Смрт

 • Сотона - Милан Сотона

 • Спипиљ - Санко Спипиљ

 • Сребрендирекоој – Сребрендирековци, Сребрендирек

 • Стамбоулија

 • Стари - Томица Стари

 • Стевкуловци

 • Стенкало - Делчо Стенкало

 • Сугаре – Ѓорѓи Сугаре, Бранкица Сугарејца

 • Сукало

 • Суљо - Љупчо Суљо

 • Сумњив

 • Сурѓин

 • Сурко - Сурко, Пера Суркојца


 

 

Т

   
 •  Т‘мница - Никола Тмница

 • Табак - Поток

 • Талевци

 • Таљано - Владо Таљано

 • Тамбо

 • Тантовци – Танто (на Певчина)

 • Танцик - Сане Танцик

 • Тарзан - Цете Тарзан

 • Тасиќ

 • Таска

 • Татар - Младен Татар

 • Татенце

 • Татиоз

 • Таунус - Мирослав Таунус (судија)

 • Твис

 • Тевдовци – Тевдо, фамилија Тевдоски

 • Тефик

 • Тиквар – Еце Штраус

 • Тимур

 • Тинтовци -  Тинто

 • Тишлер - Глиша Тишлерот

 • Тозо

 • Томпуљ

 • Топал - Иван Топалот

 • Топорковци – Топорко, Димче Топорко, Зоран Топорко

 • Топуз - Симо Топуз

 • Тотла

 • Тотличе

 • Тофиљче - Зоран Тофиљче

 • Требош - Ѓоко Требош

 • Триштиковци - Ќирко Триштик

 • Трљајг‘с – Славе Трљајг’с

 • Тромак

 • Трсковци - Трска, Сане Трска

 • Тулумба

 • Тупанчевци - Тупанче, Бошко Тупанче

 • Турнибука

 • Туту - Микле Туту

 • Туфо

 

Ќ

   
 • Ќанија - Димче Ќанија

 • Ќано - Сане Ќано

 • Ќафо

 • Ќафрика - Ванчо Ќафрика

 • Ќебапче - Момо Ќебапче

 • Ќеманевци – Нико и Ѓиго Ќемане (први од оваа лоза), Тода Ќеманка

 • Ќенеф – Симо Ќенеф

 • Ќензовци - Ќензо

 • Ќепевци - Ќепе, Перо Ќепе

 • Ќеребис  - Зоран, Дивна, Еми и Бобо

 • Ќец - Вера Ќец

 • Ќибар - Глигур Ќибар

 • Ќипковци - Ќипка, Диме Ќипка

 • Ќировци

 • Ќиќирик

 • Ќиќиш - Драги Ќиќиш

 • Ќифла -  Тони Ќифла

 • Ќориз

 • Ќуко

 • Ќуп

 • Ќупче

 • Ќураповци - Ќурап (многу старо и бројно семејство, но сите се иселени во странство и Скопје)

 • Ќушевци – Ќуше

 

У

   
 • Ударац  - Љупче Ударац

 • Урдарче - Раде Урдарче

 • Узун - Никола Узун

 • Ушина

 • Ушниче

 

Ф

   
 • Фаша

 • Фидановци - Фидан, Ѓоко Фидан

 • Фотировци

 • Фрула

  

Ц

   
 • Ц‘фка

 • Ц‘фр - Никола Ц‘фр

 • Цапевци - Цапе - Бошко Цапе

 • Цапц

 • Царе

 • Цафци

 • Цацаровци – Цацар, Мире Цацар

 • Цековци - Цеко

 • Целе - Горан Целе

 • Циганче

 • Цикцикоој – Цик-Цик

 • Циментовци – Цименто (Бошко Цименто..)

 • Ципка

 • Циповци - Ципа

 • Цицибан

 • Црвенко - Младен Црвенко (Поток)

 • Црни

 • Цуко

 • Цули – Фамилија Стојановски

 • Цунибаба – Славе Цунибаба

 • Цуровци – Цуро

 • Цуфи

 • Цуфо - Ацко Цуфо

 • Цуцуљ

  

Ч

   
 • Чавки - Стево Чавки

 • Чадија  - Љупче Чадија

 • Чаировци - Чаир

 • Чајковци – Чајка, фамилија Хаџи-Иљоски, Лазо Чајка

 • Чако

 • Чакша

 • Чанаковци – Чанак, Чанакојца

 • Чауш - Диме Чауш

 • Чварковци – Чварка, Драгутин Чварка, Сава Чваркојца

 • Ченковци – Ченка

 • Черговци – Черга

 • Черенковци – Черенко, Черенкојца

 • Черкез

 • Чешит - Ѕвонко Чешит

 • Чешма – Тоде Чешма

 • Чипо - Дарко Чипо

 • Чифут

 • Чиче

 • Чкаља - Љупче Чкаља

 • Чокал

 • Чокаре

 • Чонч

 • Чуече - Трпе Чуече (право име: Трпе Трпески)

 • Чукала

 • Чуко

 • Чупе  - Јово Чупе

 • Чупевци – Чупе

 • Чутура - Зоран Чутура

 • Чучук - Љубе Чучук

 

 

Џ

   
 • Џагула

 • Џакара

 • Џамбазовци – Џамбаз, Гишо Џамбаз

 • Џенариковци - Џенарика

 • Џибсон

 • Џиковци - фамилијата од Мајка ми Татко

 • Џинлевци - Петре Џинле, Трпе Џинле и Петра Џинлејца

 • Џировци – Џира

 • Џичко

 • Џупе - Поток

 

Ш

   
 • Шалтановци - Шалтан

 • Шанса – Перо Шанса

 • Шантиќ

 • Шапе

 • Шапевци - Шапе

 • Шапшовци – Шапшо, Љупче Шапшо

 • Шари - Милан Шари

 • Шаро - Тошо Шаро

 • Шате

 • Шатка

 • Шато

 • Шваљер

 • Швајче

 • Шемо - Томе Шемо

 • Шешељ

 • Шешка – Мики Шешка

 • Шикловци  - Шикла, Шиклојца

 • Шиља

 • Шинобус

 • Ширли

 • Шишевци - Шише

 • Шкрбиќ

 • Шкрбо

 • Шмољо - Јово Шмољо (од Дреноец)

 • Шнајдер

 • Шоревци - Шоре

 • Шпип

 • Ш’пр

 • Штаклевци – Штакле, Верка Штаклејца,

 • Штерјовци – Штерјо,

 • Штикличе - Димче Штикличе – Докторот Димче

 • Штица – Томе Штица

 • Штрк

 • Штука

 • Штурец

 • Шуковци -  Шуко

 • Шуле

 • Шулц - Боце Шулц

 • Шупак - Тошо Шупак

 • Шурда

 • Шурка

 • Шуте - Миле и Борис Шуте (Горно Маало)

 • Шутомировци – Шутомир, Лазо Шутомир

 • Шутракот – Шутрак, Ѓорѓи Шутракот (Поток)

  

 

Comments