Книги од авторот

ТЕТОВСКИ ДРЕВНОСТИ - Полог од Праисторијата до 7.век н.е., со посебен осврт на тетовскиот крај

Издание: Прво издание - 2009  / Второ издание - 2021

Најстарата историја на овој крај од Праисторијата преку Антиката па сè до доаѓањето на Словените во 7.век.Најстарите наоди од тетовско кои потекнуваат од 6.100-та година пне, и за најстарите праис...  

Види: ДЕТАЛИ И НАРАЧКАТЕТОВСКИОТ ГОВОР - Енциклопедиски речник и граматика на тетовскиот градски говор со етнолошки и историски осврти

Издание: 2020

Поделба на типовите говор во Полог, Граматика на тетовскиот градски гово, Речник на тетовскиот градски говор со 9169 одредници 

Види: ДЕТАЛИ И НАРАЧКАComments