20. век - најзначајни настани по години

20.век е еденод најинтересните за проучување. Тетово за 100 години минува низ повеќе историски и општествени периоди и во склоп на различни држави и државни уредувања. Во овој период Тетово прераснува од мала Турска касаба на почетокот на векот, па преку просперитетна српска провинциска ‘варошица’  за време на српската власт и град на социјалистичката иднина, се до престижна метропола и втор по големина град во Македонија.

Тогаш Тетово минува и низ мирни периоди и низ страшни војни, немири и востанија: Илинденскиот период (1903), Младотурската Револуција (1908), Балканските Војни (1912-13), Првата Светска Војна или кај тетовчани познато како ‘За време Бугарско‘ (1914-18), Краљевина СХС и Стара Југославија - За време Српско (1918-1940), Втората Светска Војна (1940-44), Социјалистичко Тетово (1944-1990) и Тетово како дел на независна Македонија (1991 до денес). Сето ова на крајот да го запечати крајот на векот - конфликтот во 2001.За сето ова цели томови на книги можат да се напишат, но да одиме овде таксативно по ред со најзначајните настани хронолошки.

Кои настани оставиле белег на Тетово во последниве 100 години најнова Тетовска Историја:

Comments