Книги за Тетово

gavro.com.mk - започна грандиозен проект наречен ДТН - Дигитализација на Тетовското Наследство, во кој целта е да се стават на располагање што повеќе пишани историски извори за Тетово. Дел од нив се и комплетот на Книги кои се однесуваат на историјата на Тетово.

Целта е да се овозможи пристап до овие податоци за сите идни истражувачи и историчари.

Содржина на колекција од книги и зборници за Тетово:

Цели Книги


Tetovski drevnosti, 2009

ТЕТОВСКИ ДРЕВНОСТИ
(Полог од праисторијата до 7.век н.е. со посебен осврт на Тетовскиот крај)

Дарко Гавровски, 
Тетово 2009

Polog, 1976
ПОЛОГ (Антропогеографска Проучавања)

Јован Ф. Трифуноски, 
Београд 1976

 
Пејчиновиќ

КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ
(Собрани Текстови)

прир.: Блаже Конески, 
Скопје 1970


Тетовско и Дејците

ТЕТОВСКО И ДЕЙЦИТЕ ПО ВЪЗРАЖДЕНИЕТО МУ

Лазар Серафимов, 
Пловдив 1900; с.128.

 1929

ПОЛОГ 
и его болгарское население
(Исторические этнографические и диалектологические очерки северо-западной Македонии)

Афанасий М. Селищев,
София 1929; с.439.
 
1934

ПРИ ШАРЪ
Исторически бележки за сев. Македония отъ преди хилада години до края на 19-й векъ и спомени отъ Тетовско

Тодоръ Геровъ;
София 1934. с.71.
  


Апстракти од научни списанијаComments